รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2558 17:10:00
หัวข้อข่าว
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 007/2558              วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC) 
คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม และ/หรือ วาระการประชุม และ/หรือ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  รายละเอียดการส่ง
กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางติดต่อกลับอื่นๆ 
และจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งเลขทะเบียนหุ้น พร้อมทั้งคำถาม และ/หรือ วาระการประชุม และ/หรือ
ชื่อบุคคลที่ต้องการเสนอ และเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี ) ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบของบริษัทตามเอกสารแนบหรือไม่ใช้ก็ได้
และจะใช้วิธีเขียนหรือพิมพ์ก็ได้เพียงแต่ให้มีรายละเอียดครบถ้วน
2.  ช่องทางการส่ง
-  ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tcccthai.com
-  ทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/35 - 46, ชั้น 
15  อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
-  ทางอีเมล์ถึง เลขานุการบริษัท mailbox@thaicentral.co.th
-  ทางโทรสารถึง เลขานุการบริษัท 02 639 8999
  โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่ได้รับทั้งหมด 
และนำเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณา
ถ้าผ่านการเห็นชอบบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่ากำหนดโดยผู้ถือหุ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบทั่วกันอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้
บริษัทได้ทำการเผยแพร่รายละเอียดข้างต้นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ
                บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)


                    (นายชิกาฮิเด โมริ)
                  กรรมการผู้จัดการใหญ่
                            เอกสารแนบ

แบบเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

  ข้าพเจ้า 
....................................................................................................
........................................ ที่อยู่ เลขที่ .................... ซอย
.................................. ถนน .................................... แขวง
............................... เขต ....................................... จังหวัด
........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................

  ถือหุ้นจำนวน ......................... หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่ 
...........................................................................

มีความประสงค์จะเสนอคำถาม และ/หรือ วาระการประชุม และ/หรือ 
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทดังนี้
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....

            ลงชื่อ .................................................... ผู้ถือหุ้น
                (....................................................)
              วันที่ ...... / ................ / ..............

หมายเหตุ  หากพิมพ์หรือเขียนไม่พอสามารถพิมพ์หรือเขียนต่อด้านหลังได้ หรือขึ้นแผ่นใหม่ก็ได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้