รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2558 17:59:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
              กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                     รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขน
                  ส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5
                  กิโลเมตรประกอบด้วยสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                  จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง
                  6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานี
                  สะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4
                  ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จาก
                  กิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
       เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
                  กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :  63,703,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

5. วันที่ประเมินค่า   :  30 มิถุนายน 2557  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  :  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด  

*  ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่
เหลืออยู่ และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 9% ต่อปี

บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเห็นว่า ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมิน ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้