รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.พ. 2558 17:35:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
TRT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)    APCS     09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)    COLOR     09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 COLOR-W1  
  09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPP      09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
NPP-W1    09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)        NUSA     09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 NUSA-W1    09 
ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       PRECHA    09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)      S       09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM      09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)     THANA     09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) TIES     09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2 TIES-W2    09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)         TRT      09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 TRT-W2    09 
ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)     TSF      09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 TSF-W2    
 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 TSF-W3    
 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)     UAC      09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 UAC-W1    
 09 ก.พ. 2558 20 มี.ค. 2558

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                 
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)      TPOLY     09 ก.พ. 2558 27 ก.พ. 2558

Cash Balance หมายความว่า 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
______________________________________________________________________