รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2558 21:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-580060
วันที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1/2558 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามหนังสือเลขที่ จท.11/580028 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนฯ")
ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพ
ย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเพิ่มเติม
และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2558
ของกองทุนฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการท
ี่กองทุนฯ จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ถึงท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14
วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
 โดยท่านผู้ถือหน่วยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และไปที่หัวข้อ ข่าวสาร/ กิจกรรม และไปที่หัวข้อย่อย ประกาศ
หรือตามรายละเอียดด้านล่าง
(http://www.scbam.com/v2/th/news-activities/am-announce-detail.aspx?id=485)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นายสานต่อ มุทธสกุล)
ผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้