รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2558 21:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม (เพิ่มเติม 2)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ลักษณะทั่วไปของรายการ
กองทุนฯ 
จะนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมซึ่
งประกอบด้วย (ก) สิทธิการเช่าระยะยาว ไม่เกิน 20 ปี
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย ใยแก้วนำแสง (fiber optic
cable หรือ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) และสิทธิในการซื้อ
(call option) ทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท และ
(ข)
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาค
มของ AWC ซึ่งประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนประมาณ 338 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท
Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC
และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิราย
ได้ ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท)
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมดังกล่าว อาทิเช่น
ภาษี ค่าที่ปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ) โดยรายละเอียดของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ
จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ มีดังนี้
รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุน ฯ จะลงทุนเพิ่มเติม
3.1  สิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ AWC
กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว ไม่เกิน 20 ปี 
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย ใยแก้วนำแสง (fiber optic
cable หรือ FOC) ระยะทางประมาณ 7,981 กิโลเมตร (หรือประมาณ 303,453 คอร์กิโลเมตร) รวมทั้งสิทธิในการซื้อ
(call option) FOC ดังกล่าว
เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวโด
ยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) เพื่อซื้อกรรมสิทธ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 500 ล้านบาท
โดยกองทุนฯ จะเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวกับ AWC
3.2  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ AWC
กองทุนฯ 
จะพิจารณาลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐ
านประเภทโทรคมนาคมของ AWC ซึ่งประกอบด้วย เสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนประมาณ 338 เสา
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ของ AWC
โดยเป็นรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (หรือวันอื่นตามที่กองทุนฯ และ
AWC จะตกลงกัน) จนถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC เพิ่มเติม ระหว่าง AWC และ บริษัท
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ("สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC")
รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้องของ AWC
ดังกล่าว (หากมี) ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญาเช่าเสาโทรคมนาคมของ AWC
และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ โดยกองทุนฯ
จะเข้าทำสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้กับ AWC
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว รวมเรียกว่า 
"ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม"

ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท 
(หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) โดยชำระเป็นเงินสด และ/หรือเช็ค และ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ซึ่งมูลค่าการลงทุนดังกล่าวจะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย ที่กองทุนฯ
ได้จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งได้แก่
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
การลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เ
กี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้งหมดในข้อ 3. แล้ว มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเท่ากับ 72,113,243,596.89 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน
มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะลงทุนในครั้งนี้ 
จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท)
ซึ่งจะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย ที่กองทุนฯ
ได้จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว โดย ณ วันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด
ได้ทำการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานเพิ่มเติมโดยวิธีรายได้ (Income Approach)
ซึ่งได้แก่วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF)
ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 15,797 ล้านบาท ถึง 18,832 ล้านบาท และ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท
สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ได้ทำการประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยวิธีรายได้
(Income Approach) ซึ่งได้แก่วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF)
ได้ช่วงราคาประเมินเท่ากับ 16,903 ล้านบาท ถึง 18,112 ล้านบาท
ซึ่งทำให้ได้ราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประเมินราคาอิสระสองรายดังกล่าวเท่ากับ 15,797 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาท)

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ราคาที่กองทุนฯ 
จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมในครั้งนี้จะถูกกำหนดจากราคาประเมินค่าของผู้ประเม
ินราคาอิสระสองราย ทั้งนี้
มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประ
เมินราคาอิสระสองราย ที่กองทุนฯ
ได้จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้