รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2558 21:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสรุปรายงานประเมินมูลค่า สรุปสมมติฐาน และข้อมูลทางการเงิน สถานที่ และกำหนดการสำหรับการประชุม (แก้ไข)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 ม.ค. 2558
วันประชุม                      : 27 ก.พ. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 ก.พ. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ม.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 
1.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.  พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุ
นฯ ลงทุนเพิ่มเติม
3.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม
ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ 
และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอื่น ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน
5.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ 
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลราคาประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมและประมาณการทางก
ารเงินที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบในภายหลังภายในวัน
ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
และบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้