รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2558 17:43:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) AJP      26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
AJP-W1    26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) CI      26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)     CKP      26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  E       26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 E-W1 
    26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 E-W2 
    26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 E-W3 
    26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)       HYDRO     26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) NCL      26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)   OCEAN     26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 OCEAN-W1 
   26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  PRINC     26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
PRINC-W1   26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)     UREKA     26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)    VTE      26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 VTE-W1   
  26 ม.ค. 2558 06 มี.ค. 2558
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)      TPOLY     26 ม.ค. 2558 13 ก.พ. 2558

Cash Balance หมายความว่า 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
______________________________________________________________________