รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ม.ค. 2558 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม (แก้ไขไฟล์ PDF)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 ม.ค. 2558
วันประชุม                      : 27 ก.พ. 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 03 ก.พ. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ม.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 
1.  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.  พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุ
นฯ ลงทุนเพิ่มเติม
3.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนฯ เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนเพิ่มเติม
ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ 
และ/หรือปรับปรุงข้อมูลอื่น ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน
5.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลราคาประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมและประมาณการทางก
ารเงินที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบในภายหลังภายในวัน
ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
และบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
______________________________________________________________________

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ลักษณะทั่วไปของรายการ
กองทุนฯ 
จะนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมจากกลุ่มผู้ให้สินเชื่อไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมน
าคมเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย (ก) ใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) ความยาวไม่เกิน 8,000
กิโลเมตร และ (ข) เสาโทรคมนาคม จำนวนไม่เกิน 350 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) รวมเรียกทรัพย์สินดังกล่าวว่า "ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม"
โดยอาจเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิครอบครอง และ/หรือ
สิทธิการเช่าระยะยาวในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว และ/หรือ
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อ
งกับทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าวอันรวมถึงการนำทรัพย์สินออกให้เช่า และ/หรือ
รูปแบบการลงทุนอื่นใดตามที่กองทุนฯ สามารถลงทุนได้ตามกฎหมาย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ในช่วงราคาประมาณ
10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ถึง 14,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท)
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว อาทิเช่น ภาษี
ค่าที่ปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ)
โดยช่วงราคาดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินเบื้องต้นของผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล
พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ
จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมในครั้งนี้จะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดขอ
งผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 
จะได้แจ้งข้อมูลและรายละเอียดของรูปแบบการลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดัง
กล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
การเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม จะมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ในช่วงราคาประมาณ 
10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ถึง 14,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท)
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว อาทิเช่น ภาษี
ค่าที่ปรึกษา ค่าทนายความ ฯลฯ) โดยชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็ค และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยช่วงราคาดังกล่าวอ้างอิงจากราคาประเมินเบื้องต้นของผู้ประเมินราคาอิสระสองรายที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ทั้งนี้
มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ
จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประเมิ
นราคาอิสระสองรายที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว
โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้งหมดในข้อ 3. แล้ว คาดว่าจะมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 72,113,243,596บาท
 (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาท)

มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะเข้าลงทุน
มูลค่าของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมที่กองทุนฯ จะลงทุนในครั้งนี้ 
จะมีมูลค่ารวมอยู่ในช่วงราคาประมาณ 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ถึง 14,000 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ
จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมในครั้งนี้จะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดขอ
งผู้ประเมินราคาอิสระสองราย ที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ราคาที่กองทุนฯ 
จะลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมในครั้งนี้จะถูกกำหนดจากราคาประเมินค่าของผู้ประเม
ินราคาอิสระสองราย ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนฯ
จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมจะไม่สูงกว่าราคาประเมินค่าต่ำสุดของผู้ประเมิ
นราคาอิสระสองราย ที่กองทุนฯ
จัดให้มีเพื่อทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้