รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2558 19:12:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
            
ที่ จท. 11- 580006      วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

เรื่อง  รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม") 
ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงการพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 1/2554 ดังต่อไปนี้

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู") กับกองทุนรวม 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ("สัญญาฯ") ทรูในฐานะคู่สัญญา
มีหน้าที่ในการส่งมอบหรือดำเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุน ภายในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ("เสาชุดแรก") และส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุน ภายในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ("เสาชุดสอง") (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า "เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม") โดย ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2557 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม
เปรียบเทียบกับแผนงาน และรายงานการส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มมีรายละเอียดดังนี้
  
ตารางที่ 1 สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ (จำนวนสถานี) เปรียบเทียบกับแผนงาน ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2557
ขั้นตอนการก่อสร้างเสา (Key Milestones)
ตามแผนงาน (Plan)
ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57
ความคืบหน้า
(Actual Progress)
ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 57

การคัดเลือกพื้นที่ตั้งเสา (Site Option Approved)
การสำรวจทางวิศวกรรม (Technical Site Survey)
การเจรจาต่อรองการเช่า (Negotiation, Site Rental Approval)
ทำสัญญาเช่า (Site Leased Contract Signed)
การยื่นขอความเห็นชอบและใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เริ่มการก่อสร้าง
การตรวจรับ และส่งมอบเสาโทรคมนาคมให้กองทุน  4,720
4,540
4,380
4,020
3,840
3,200
3,000
4,901
4,667
4,505
4,137
3,961
3,323
3,021ตารางที่ 2 รายงานการส่งมอบเสาชุดแรกให้กับกองทุนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม 2557
  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม
แผนงานการส่งมอบเสาชุดแรกแต่ละเดือน (ปี 2557)
จำนวนที่จะส่งมอบ  -  68  540  600  750  600  390
รวมจำนวนสะสม  -  120  660  1,260  2,010  2,610  3,000
จำนวนที่ส่งมอบจริงในแต่ละเดือน (ปี 2557)
จำนวนที่ส่งมอบจริง  52  77  261  643  267  717  1,004
รวมจำนวนสะสม  52  129  390  1,033  1,300  2,017  3,021

จากรายงานข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
การดำเนินการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มมีความคืบหน้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
และยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบให้การส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มไม่เป็นไปตามกำหนดการ


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดนายสานต่อ มุทธสกุล
ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้