รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ม.ค. 2558 17:05:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "CPTGF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 
โกรท (CPTGF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.1298
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 10.1202
วันที่มีผล                      : 08 ม.ค. 2558
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________