รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2557 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดประจำปี 2558
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 167/1257
  26 ธันวาคม 2557
เรื่อง  แจ้งวันหยุดประจำปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2558 ดังนี้
  
วันพฤหัสบดี  1   มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์  2   มกราคม  วันหยุดกรณีพิเศษ
วันพุธ  4   มีนาคม  วันมาฆบูชา
วันจันทร์  13  เมษายน  วันสงกรานต์
วันอังคาร  14  เมษายน  วันสงกรานต์
วันพุธ  15  เมษายน  วันสงกรานต์
วันศุกร์  1   พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคาร  5   พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
วันจันทร์  1   มิถุนายน  วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี  30  กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ  12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันจันทร์  7   ธันวาคม  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี  31  ธันวาคม  วันสิ้นปี
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)(นายดนัย อมรพัชระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้