รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2557 17:27:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บัญชี Cash Balance                 

เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ 
(Cash Balance)

วันที่มีผล                      : วันที่ 22 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2558
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน)(ABC)
 - บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(ACD)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2(ACD-W2)
 - บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(PPS)
 - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)(RS)
 - บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)(TCMC)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1(TCMC-W1)
 - บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)(TIES)
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2(TIES-W2)
ขยายช่วงดำเนินการ                  
วันที่มีผล                      : วันที่ 22 ธ.ค. 2557 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2557
หลักทรัพย์                     :
 - บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(RWI)
______________________________________________________________________