รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2557 17:19:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าประเมิน/สอบทานทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 570518               17 ธันวาคม 2557
.
เรื่อง  ชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าประเมิน/สอบทานทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าประเมิน/สอบทานทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ดังนี้
ในระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวม 
บริษัทจัดการได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
โดยได้แต่งตั้งผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด
และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
ซึ่งได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนควรอยู่ระหว่าง 67,313 -
76,804 ล้านบาท และ 67,523 - 73,347 ล้านบาท ตามลำดับ (รายงานประเมินมูลค่ายุติธรรม ลงวันที่ 18 กันยายน
 2556 จำนวน 2 เล่ม)
ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 
กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมมูลค่าลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 58,080 ล้านบาท
ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมที่บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด และบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ได้ให้ความเห็นไว้ในข้างต้น ประมาณร้อยละ 14 - 24 และร้อยละ 14 - 21 ตามลำดับ
ต่อมา บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินรายไตรมาส ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกองทุนรวม
โดยได้แต่งตั้งให้บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
เพื่อทำการสอบทานมูลค่าทรัพย์สินโทรคมนาคมที่กองทุนรวมเข้าลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 1/2557 ถึงไตรมาสที่
3/2557
บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด 
ได้ให้ความเห็นว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนควรมีมูลค่าที่เหมาะสมดังนี้
      หน่วย: ล้านบาท
รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินประจำไตรมาส  1/2557  2/2557  3/2557
มูลค่าที่เหมาะสม  72,491  72,839  72,168
รายการกำไร (ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  14,727  348  (671)

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินได้ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งจัดทำโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present
Value) ของกระแสเงินสดสุทธิ คิดลดด้วยอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)
ส่งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ทำการประเมินขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ข้างต้น
ทั้งนี้ สำหรับการคำนวณอัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินคำนวณโดยใช้ทฤษฎี 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่งคำนวณจากตัวแปรที่ต้องใช้ดุลยพินิจ
และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาจำนวนหลายตัวแปร อาทิ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
อัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สินที
่กองทุนรวมเข้าลงทุน
ส่งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรในแต่ละช่วงเวลา

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานอัตราคิดลดกระแสเงินสดได้จากรายงานประเมินค่าท
รัพย์สิน และรายงานสอบทานมูลค่า)
อนึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเหมาะสมของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนอัตราคิดลดกร
ะแสเงินสด (Discount Rate) นั้น จะส่งผลให้เกิดรายการกำไร หรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในงบการเงิน และ/หรืองบสอบทานของผู้สอบบัญชี
แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่นำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินลดทุนของกองทุนรวมแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับสำเนารายงานประเมินค่าทรัพย์สิน 
และรายงานการสอบทานมูลค่าได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. หรือผ่านทางอีเมล์ prop.scbam@scb.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นายสานต่อ มุทธสกุล)
ผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้