รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2557 08:23:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : WHART เริ่มซื้อขาย 18 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
ชื่อย่อ                        : WHART
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 18 ธ.ค. 2557
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 310,790,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
อุปกรณ์และงานระบบของทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าที่ดินใน 3 โครงการประกอบด้วย 1)โครงการศูนย์กระจายสินค้า
WHA ลาดกระบัง Phase 1 และ Phase 2 2)โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน บางนา-ตราด กม.18)
3)โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนน บางนา-ตราด กม. 23) ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าอาคารรวม 167,107.45
ตร.ม. และพื้นที่ให้เช่าหลังคารวม 74,617.34 ตร.ม.
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2557

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ WHART จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________