รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2557 08:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.REG-MF 0255/2557
              วันที่ 3 ธันวาคม 2557

เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะนายทะเบียนของ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)
ขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ตามที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วย  %ของทั้งหมด
1  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  322,333,300  33.33
2  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  96,000,700  9.93
3  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)  59,100,000  6.11
4  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  56,503,600  5.84
5  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  56,166,300  5.81
6  ธนาคารออมสิน  49,261,000  5.09
7  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  23,600,000  2.44
8  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์  22,804,400  2.36
9  สำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)  19,700,000  2.04
10  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  13,507,400  1.40


 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท มีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมด 3,085 ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ
               (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                                           
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม และลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์  0-2680-6100 ต่อ 6308
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้