รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2557 07:54:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TRT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์
TRT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TRT เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) (TRT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 307,888,170.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 307,888,170
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 307,889,170.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 307,889,170
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TRT-W2) จำนวน 1,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 5.50
วันใช้สิทธิ                      : 28 พ.ย. 2557
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________