รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2557 17:40:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่   736/2557

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  
เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

    
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
              
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                                    หน่วย      
      %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          237,500,000   25.00
2  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)          76,497,176   8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  67,800,000   7.14
4   GIC PRIVATE LIMITED                  22,777,129   2.40
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์          22,023,400   2.32
6  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์          20,500,600   2.16
7  นายชาลี วลัยเสถียร                          16,083,500   1.69
8  นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์                  13,137,200   1.38
9  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี                          12,010,000   1.26
10  CHASE NOMINEES LIMITED 1                  10,340,200   1.09          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

           ขอแสดงความนับถือ

       (นางสาวสิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
       ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้