รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2557 18:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการอนุญาตปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของสนามบินสมุย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่   726 / 2557

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แจ้งการอนุญาตปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของสนามบินสมุย
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุนรวม") ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ในฐานะผู้เช่าช่วงของกองทุนรวมและผู้บริหารกิจการสนามบินสมุย ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน
ให้ปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกที่สนามบินสมุย เป็นสูงสุดไม่เกิน 50
เที่ยวบินต่อวันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

  ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน ของ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน)

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายยุทธพล ลาภละมูล)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้