รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2557 12:57:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
หลักทรัพย์
VPO
แหล่งข่าว
VPO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
       บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

                      (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                  ไตรมาสที่ 3        งวด 9 เดือน
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน        30 กันยายน
       ปี               2557     2556     2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         (15,193)    14,660   158,127   152,900
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (0.02)     0.02     0.20     0.19
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                  ไตรมาสที่ 3        งวด 9 เดือน
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน        30 กันยายน
       ปี               2557     2556     2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          36,449    63,140   154,761   182,231
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.05     0.08     0.19     0.23
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   วันที่ 24 เมษายน 2557
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิม 200,000 หุ้น เปลี่ยนเป็น 200,000,000 หุ้น
วันที่ 28 เมษายน 2557
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 200,000,000 บาท เป็น 1,070,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 
870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 200,000,000 หุ้น
เป็น 1,070,000,000 หุ้น
วันที่ 29 เมษายน 2557
ได้ชำระทุนจดทะเบียน เพิ่ม 600,000,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มจาก 200,000,000 บาท เป็น 
800,000,000 บาท

สรุป : หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
ปี 2557 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ปี 2556 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556 กับ ไตรมาส 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกันได้ 
กำไรต่อหุ้นดังกล่าวจึงถูกคำนวณด้วยจำนวนหุ้นที่เท่ากันที่ 800,000,000 หุ้น

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวิทยา ชวนะนันท์ )
                  รองประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้