รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2557 08:28:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ VPO เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
หลักทรัพย์
VPO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (VPO)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : VPO
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ                      : ธุรกิจการเกษตร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 24 พ.ย. 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 24 พ.ย. 2557
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 940,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 940,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 940,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 236,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 2.70
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 
รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
หมายเหตุ                      :
-วันที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO คือวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2557
-จำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO จำนวน 236 ล้านหุ้น ประกอบด้วย
(1) หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 140 ล้านหุ้น
(2) หุ้นของกลุ่มชวนะนันท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 96 ล้านหุ้น
-ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ VPO ได้จาก PDF File
______________________________________________________________________