รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2557 17:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่  070/2557

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง  แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สัญญาจ้างดูแลระบบสำรองข้อมูล
วันเดือนปีที่เกิดรายการ      1 มกราคม 2558
ระยะเวลาของสัญญา      1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
คู่สัญญา    ผู้ว่าจ้าง      บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี
    ผู้รับจ้าง      บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ลักษณะความสัมพันธ์และ      บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มีกรรมการ
ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน    ร่วมกันคือ นายสุวิช สุวรุจิพร
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ได้แก่ 
สัญญาจ้างดูแลระบบสำรองข้อมูล
ซึ่งครอบคลุมบริการดูแลรักษาระบบสำรองข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นจนระบบฐ
านข้อมูลหลักของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ โดยทำสัญญา 1 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทน 2,663,208.60 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทหกสิบสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ระบบสำรองข้อมูลดังกล่าวเป็นระบบเฉพาะระบบเดียวที่สามารถรองรับระบบฐานข้อมูลของบริษัทได้ ซึ่ง บมจ. 
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในตลาด
จึงไม่สามารถหาผู้บริการรายอื่นเข้าประกวดราคาได้
ความเห็นของคณะกรรมการ  มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ 
กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้
สรุปขนาดของรายการ  มูลค่ารายการรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 2,663,208.60 
(สองล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทระพย์แห่งประเทศไทย

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ขอแสดงความนับถือ
 (นายเออิจิ ฮามาดา)
          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้