รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2557 17:49:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2014
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2557
หมายเหตุ                      :
ที่  069/2557

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2557

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)


  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ของผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 ของบริษัท ตามที่ปรากฎในแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ขอแสดงความนับถือ
 (นายเออิจิ ฮามาดา)
          รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
?
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

  บริษัทฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สาม ปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2557 ว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 792 ล้านบาทและผลกำไรต่อหุ้น 1.35 บาท
ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งบริษัทมีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 869
ล้านบาทและผลกำไรต่อหุ้น 1.49 บาท

ในไตรมาสที่สามนี้เป็นช่วงเวลาแห่งมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลชุดใหม่ โดยมาตรการนี้แบ่งออกเป็น 2 
แนวทางคือ หนึ่งการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา ประกอบไปด้วย การลดค่าเช่าที่ทำนา เมล็ดพันธ์ข้าว ปุ๋ย
ยาปราบศัตรูพืช รถไถและเครื่องจักร ฯลฯ และอีกมาตรการคือการพยายามพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้นอย่างมีเสียรภาพ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลสามารถจ่ายชำระเงินที่คงค้างจากโครงการจำนำข้าวให้แก่ชาวนาจนครบ
และราคาต้นทุนการเพาะปลูกข้าวลดลงประกอบกับมีประมาณฝนตกที่ดี ทำให้ชาวนามีความต้องการทำนามากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณความต้องการปุ๋ยเคมีมากขึ้นตามไปด้วย
  
มาตรการช่วยเหลือชาวนานี้เริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม 
และบริษัทฯให้ความร่วมมือและได้เข้าร่วมกับรัฐบาลในโครงการนี้โดยลดราคาปุ๋ยเคมี 4 สูตรสำคัญ
ซึ่งส่งผลให้ผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากการลดราคาขายลง
แต่บริษัทฯก็พยายามอย่างสุดความสามารถในการเพิ่มปริมาณการขายเป็นการทดแทน
เป็นผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในนณะที่กำไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
  
  ในไตรมาสนี้แม้ว่าจะมีทั้งปัจจัยบวกและลบเข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ฝ่ายบริหารฯ 
ได้พยายามใช้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกับปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริษัทฯได้รับผลประกอบการด
ีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นฝ่ายบริหารยังคงแผนการดำเนินงานที่สำคัญ คือ 1)
ไม่ทำการเก็งกำไรจากการจัดซื้อวัตถุดิบ 2) บริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องเพียงพอต่อการผลิตและการขาย 3)
บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 4)
กำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยง
และโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 
ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร 

ตามที่อธิบายมาแล้วในขั้นต้น ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 401.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ในขณะที่กำไรสุทธิไตรมาสที่
3 ของปี 2557 น้อยกว่าปีก่อน 77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ 9,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยมีรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

 

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,804 
ล้านบาท ลดลง 195 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ในขณะที่
บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 7,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 783 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 จากไตรมาสที่ 3 ปี
2557
  
แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2557

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองสงบลง มีการจัดตั้งรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศแล้วนั้น
บริษัทฯประเมินว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีการเร่งผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิเช่น
การเร่งผลักดันการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ การแก้ไขราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การเร่งระบายข้าวออกสู่ตลาดโลก
เพื่อให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้มีการเติบโตได้
 
สำหรับไตรมาสที่ 4 
ฝ่ายบริหารมองว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯจะมีไม่มากนักเนื่องจากสิ้นสุดฤดูการเพาะปลูกและเข้
าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว คงเหลือไว้แค่การปลูกข้าวนาปรัง
ซึ่งรัฐบาลได้แจ้งเตือนถึงเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานให้ลดการเพาะปลูกลงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื
่อนลดลงจากปีก่อน จึงทำให้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีจะลดลงตามการเพาะปลูก
ในขณะที่ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกค่อนข้างทรงตัว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้