รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2557 18:31:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
ปี                         : 2014
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2557
หมายเหตุ                      :

              วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับงวด 3 เดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 68.22 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 82.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 576.97
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 14.30 ล้านบาท
โดยผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3 ในปี 2557 ที่ปรับตัวลดลงจากเดิม เนื่องจาก
       1.
รายรับจากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมลดลง จำนวน 38.56 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
บริษัทฯไม่มีการรับรู้รายรับจากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2556
มีการรับรู้รายได้ดังกล่าวจำนวน 38.56 ล้านบาท
อนึ่งบริษัทฯมีการรับรู้รายรับจากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครบถ้วนแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
       2.   ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 363.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.99
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 แต่รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นเพียง 299.72 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556
เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงนั้น
ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง 63.64 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 192.40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556
       3. บริษัทฯ
มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 2.36 ล้านบาท
ในไตรมาสปัจจุบันจากบริษัทในเครือในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556
เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
และเลขานุการบริษัทฯ
       บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้