รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2557 18:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              


                   
                         วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2557


เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งนายทัดธีร์
ขยิ่ม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน
2557 เป็นต้นไป

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

             ขอแสดงความนับถือ
(นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
และเลขานุการบริษัทฯ
    บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้