รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2557 13:24:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              


              วันที่ 27 ตุลาคม 2557

เรื่อง    การแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร. ทัดธีร์ ขยิ่ม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานการตลาดและการขาย) โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        ขอแสดงความนับถือ


                         (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
             รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
                         และเลขานุการบริษัทฯ
           บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้