รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ต.ค. 2557 12:40:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวการขายที่ดิน
หลักทรัพย์
SF
แหล่งข่าว
SF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ สฟ. 114/57

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง  ชี้แจงข่าวการขายที่ดิน
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการขายที่ดินที่ติดกับโครงการเมกา บางนา ประมาณ 50 ไร่ ว่าบริษัทฯ
มีแผนที่จะขายหรือให้เช่าที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นที่ดินเปล่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ
ในส่วนรายละเอียดผู้ซื้อหรือผู้เช่ารวมถึงมูลค่าการซื้อขายนั้นยังไม่มีการตกลงใดๆ
หากมีความคืบหน้าทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
        

(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้