รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2557 08:49:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
MC
แหล่งข่าว
MC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
มก. 014/2557
                                วันที่ 20 ตุลาคม 2557
เรื่อง  ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม2557 บริษัท แม็คกรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์โจรกรรมสายไฟที่บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในวันที่ 17ตุลาคม 2557 นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์สายไฟ
และหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดการผลิตเป็นเวลา 1 วัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.5
ล้านบาท
       ขณะนี้บริษัทฯ 
ได้ทำการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ทั้งนี้บริษัทฯ มีประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงไว้แล้ว
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกร
มธรรม์ต่อไป
       อย่างไรก็ดี ความเสียหายตามที่ชี้แจงข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน 4.5 
พันล้านบาท บริษัทฯ เห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                         ขอแสดงความนับถือ

                     ( นายวิรัช เสรีภาณุ )
                         กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้