รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2557 17:28:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2014
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2557
หมายเหตุ                      :
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
(MD&A: Management Discussion & Analysis )  

สรุปผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 27.08 ล้านบาท ลดลงจำนวน 61.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.38 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 และขาดทุนสุทธิจำนวน 31.27 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 37.77
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 581.33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงาน
  (หน่วย : ล้านบาท)
ลักษณะธุรกิจ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
   Q3' 57  Q3' 56     
ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม  4.19  52.58   (48.39)  (92.04)
ธุรกิจบริการโทรคมนาคม  1.83  10.92   (9.09)  (83.23)
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์  15.07   19.41   (4.34)  (22.35)
รวมรายได้จากการขายและบริการ  21.09   82.90   (61.82)  (74.57)
รายได้อื่น  5.99   5.53   0.46  8.33
รวมรายได้  27.08   88.43   (61.36)  (69.38)
ต้นทุนขายและบริการ  7.83  45.44  (37.61)  (82.77)
กำไรขั้นต้น **  13.26   37.46   (24.21)  (64.62)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี  (31.27)  6.50  (37.77)  (581.33)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)  706.46  706.46  0.00  0.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )  (0.044)  0.0009  (0.05)  (581.33)
หมายเหตุ :   ** กำไรขั้นต้นคำนวณจากรายได้จากการขายและบริการ หัก ด้วยต้นทุนขายและบริการ
โครงสร้างรายได้
  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 27.08 ล้านบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 61.36 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.38 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการจำนวน 4.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.46
-  รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 
และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal
Service Obligation : USO) จำนวน 1.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.76
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งจำนวน 15.07 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.65
-  รายได้อื่นๆจำนวน 5.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 โดยรายได้อื่นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน
 3.28 ล้านบาท   
  
ผลการดำเนินงาน
  บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 31.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 
37.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 581.33

ค่าใช้จ่าย
   (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
   Q3'57  Q3' 56    
ต้นทุนขายและบริการ  7.83   45.44   (37.61)  (82.77)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ   2.02   3.61   (1.59)  (44.08)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  30.62   28.45  2.17  7.63
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน  0.18  0.00  0.18  100.00
รวมค่าใช้จ่าย  40.65   77.50   (36.84)  (47.54)

ต้นทุนขายและบริการ
  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 7.83 ล้านบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของ ปี 2556 
จำนวน 37.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลงจำนวน
61.82 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 32.64 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 0.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.82
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลง 1.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.08
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.63

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 3.25 ล้านบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 
จำนวน 0.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน
0.26 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 2.99 ล้านบาท  ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยจำนวน 2.98
ล้านบาท

กำไร - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.18 ล้านบาท 
โดยเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจำนวน 0.23 ล้านบาท
และเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยจำนวน 0.05 ล้านบาทสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 103.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 171.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.31 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 และขาดทุนสุทธิจำนวน 79.50 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน
96.43ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 569.64 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556
โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการดำเนินการโครงการจำนวน 34.61 ล้านบาท ลดลงจำนวน 132.98
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.35 และรายได้จากธุรกิจบริการโทรคมนาคมจำนวน 8.45 ล้านบาท ลดลงจำนวน 32.19
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.20

โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงาน
  (หน่วย : ล้านบาท)
ลักษณะธุรกิจ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
   9ด.ปี 57  9ด. ปี 56     
ธุรกิจจัดหาออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม  34.61   167.58   (132.98)  (79.35)
ธุรกิจบริการโทรคมนาคม  8.45  40.64   (32.19)  (79.20)
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์  47.38   52.82   (5.44)  (10.30)
รวมรายได้จากการขายและบริการ  90.44  261.04   (170.60)  (65.36)
รายได้อื่น  13.00   13.41   (0.41)  (3.04)
รวมรายได้  103.43  274.44   (171.01)  (62.31)
ต้นทุนขายและบริการ  48.43   146.15   (97.72)  (66.86)
กำไรขั้นต้น **  42.00   114.89   (72.89)  (63.44)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี  (79.50)  16.93  (96.43)  (569.64)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)  706.46  706.46  0.00  0.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น ( บาท / หุ้น )  (0.0113)  0.024  (0.14)  (569.64)
หมายเหตุ :   ** กำไรขั้นต้นคำนวณจากรายได้จากการขายและบริการ หัก ด้วยต้นทุนขายและบริการ

โครงสร้างรายได้
  สำหรับ 9 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 103.43 ล้านบาท 
ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 171.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.31
รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการจำนวน 34.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.46
-  รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัทพ์สาธารณะ 
และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal
Service Obligation : USO) จำนวน 8.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งจำนวน 47.38 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.81
-  รายได้อื่นๆจำนวน 13.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.57 โดยรายได้อื่นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน
 9.84 ล้านบาท   
  
ผลการดำเนินงาน
  สำหรับ 9 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 79.50 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 96.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 569.64
 
ค่าใช้จ่าย
   (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
   9ด.ปี57  9 ด.ปี 56    
ต้นทุนขายและบริการ  48.43   146.15   (97.72)  (66.86)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  7.95   11.49   (3.54)  (30.84)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  84.72  82.71  2.00  2.42
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน  17.63  0.00  17.63  100.00
รวมค่าใช้จ่าย  158.73   240.35   (81.63)  (33.96)

ต้นทุนขายและบริการ
  สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 48.43 ล้านบาท 
ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของ ปี 2556 จำนวน 97.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.86
โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลงจำนวน 170.60 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
  สำหรับ 9 เดือนแรก ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และบริการรวมทั้งสิ้น 
92.67ล้านบาท ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 1.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.62
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลงจำนวน 3.54 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.84
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42


ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
  สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 9.53 ล้านบาท 
ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 3.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.51
โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมธนาคารจำนวน 0.41 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 9.12
ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทย่อยจำนวน 9.06 ล้านบาท

กำไร - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
  สำหรับ 9 เดือนแรกปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 17.63 ล้านบาท 
โดยเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทจำนวน 17.44 ล้านบาท
และเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยจำนวน 0.19 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
    (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
  30/9/2557  31/12/2556    
สินทรัพย์หมุนเวียน  1,740.58   1,820.24   (79.66)  (4.38)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  105.41   170.96   (65.54)  (38.34)
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  0.00   14.67   (14.67)  (100.00)
    อุปกรณ์ - สุทธิ  22.70   31.29   (8.59)  (27.44)
    ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  47.42   47.42   0.00  0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ  35.30   77.58   (42.28)  (54.50)
สินทรัพย์รวม   1,845.99   1,991.19   (145.20)  (7.29)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,845.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 145.20 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 ประกอบด้วย
-  สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง  เกิดจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจำนวน 391.76 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 121.13  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 408.57 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 32.40
สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 15.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.55 ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้าลดลงจำนวน 21.18
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.18 และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลงจำนวน 7.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
14.90
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจากเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลงจำนวน 42.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
56.77 และที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง จำนวน 8.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.45

หนี้สิน
  (หน่วย: ล้านบาท)
รายการ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม (ลด)
   30/9/2557  31/12/2556     
หนี้สินหมุนเวียน  521.83   565.18   (43.35)  (7.67)
หนี้สินไม่หมุนเวียน  164.16  186.52  (22.35)  (11.98)
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   146.05   167.79   (21.75)  (12.96)
   สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  18.12   18.72   (0.61)  (3.24)
หนี้สินรวม  686.00   751.70   (65.70)  (8.74)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 686.00 ล้านบาท ลดลงจำนวน 65.70 ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ 8.74 ประกอบด้วย

-  หนี้สิ้นหมุนเวียนลดลงจำนวน 43.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67  เกิดจากเจ้าหนี้ทรัสตรีซีทลดลงจำนวน 
25.16 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 77.57 ล้านบาท
ต้นทุนโครงการค้างจ่ายลดลงจำนวน 95.88 ล้านบาท
-  หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลดลง 22.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.98  
เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 21.75 ล้านบาท
และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 0.61 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
  (หน่วย : ล้านบาท)
รายการ  งบการเงินรวม  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม(ลด)
   30/9/2557   31/12/2556     
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว    706.46     706.46   0.00  0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ    420.27     420.27   0.00  0.00
กำไรสะสม  32.49    112.15  (79.66)  (71.03)
    สำรองตามกฏหมาย  65.19   65.19   0.00  0.00
     ยังไม่ได้จัดสรร  (32.70)   46.96   (79.66)  (169.62)
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น  8.16  8.16  0.00  0.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  (7.38)  (7.54)  0.16  2.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   1,159.99   1,239.49  (79.50)  (6.41)
มูลค่าตามบัญชี  1.64  1.75  (0.11)  (6.41)

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,159.99 ล้านบาท ลดลงจำนวน 
79.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 เกิดจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 79.50 ล้านบาท

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
  บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 381.77 ล้านบาท 
เกิดจากมูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ลดลงจำนวน 9.68 ล้านบาท ลูกหนี้การและลูกหนี้อื่นๆ
ลดลง จำนวน 408.84 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 77.61 ล้านบาท
และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 289.91 ล้านบาท
เกิดจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 335.95 ล้านบาท
และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันสินเชื่อลดลงจำนวน 42.43 ล้านบาท
เนื่องจากการคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันที่ครบกำหนดค้ำประกันกับลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินรวมพร้อมทั้งได้ถ
อนเงินที่ฝากค้ำประกันการออกสัญญาค้ำประกันคืนจากสถาบันการเงินดังกล่าว
และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 36.04 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลงจำนวน
25.16 ล้านบาท และบริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 10.88 ล้านบาท
ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดทั้งสิ้นจำนวน 297.44 ล้านบาท
ลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 34.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.44
โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวเป็นจำนวนที่ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันสินเชื่อจำ
นวน 32.31 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องและ โครงสร้างเงินทุน

รายการ  30/9/2557  31/12/2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง ( เท่า )  3.34   3.22
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ( เท่า )      3.12      2.92
โครงสร้างเงินทุน     
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( เท่า )      0.59       0.61
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้