รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2557 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ JTS/CS-021/2557

                           16 ตุลาคม 2557

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนางบการเงินและงบการเงินรวม   จำนวน 1 ชุด
   2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (F45-3)      จำนวน 1 ชุด
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานและงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 
ปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
และผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
พร้อมทั้งขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 จำนวน 27.08 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ที่มีรายได้รวมจำนวน 88.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 61.36 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 69.38
2  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 จำนวน 31.27 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 6.50 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 37.77
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 581.33 โดยขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากหนี้สูญ จำนวน 9.26 ล้านบาท
และการกลับรายการ Deferred Tax ทำให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 14.45 ล้านบาท
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้