รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ต.ค. 2557 17:57:00
หัวข้อข่าว
การย้ายสำนักงานใหญ่
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 141/1057  
  วันที่ 14 ตุลาคม 2557  

เรื่อง  การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จากเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 1363
ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ไปยังสำนักงานใหม่   เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900           โทรศัพท์ 02-936-1661-2 โทรสาร 02-936-1669
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (นายดนัย  อมรพัชระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้