รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ต.ค. 2557 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NNCL เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2557
หลักทรัพย์
NNCL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,558,480,930.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,558,480,930
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 870,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,559,350,930.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,559,350,930
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NNCL-W2) จำนวน 870,000
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 870,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2557
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ต.ค. 2557
______________________________________________________________________