รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2557 08:40:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2557
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 11.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง กัลยาณี กยาวัฒนกิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 03/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -11.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 01/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 14.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 65.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วรุณชัย ลีกาญจนากร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 01/10/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________