รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ต.ค. 2557 09:15:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
PRECHA
แหล่งข่าว
PRECHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
ตามที่ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าครอบงำกิจการ  ทางบริษัทฯ 
ขอเรียนชี้แจงว่า  บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการติดต่อจากบุคคลใด เพื่อซื้อกิจการแต่อย่างใด  บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจ และไม่มีนโยบายจะเชิญใครมาร่วมทุนในระยะเวลานี้

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้