รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2557 17:08:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "BTSGIF"
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "BTSGIF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.80
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 10.723
วันที่มีผล                      : 03 ต.ค. 2557
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________