รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2557 20:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำบ้าน
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0256/2557

      วันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำบ้าน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตสาทรเรื่องเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำบ้าน จากเดิมเลขที่ 195
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ


  (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
         กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้