รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ย. 2557 08:43:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว พัชรา มาสอน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย AVIATION INVESTMENT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.1616% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.83853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 22.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไฮโดรเท็ค(listed)
โดย นาย สลิบ สูงสว่าง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/09/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 10.47% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________