รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ย. 2557 18:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0244/2557
            วันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์
 โกรท (CPTGF)
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ("กองทุนรวม")
ได้ทำหนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
นั้น
  จากการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
บริษัทขอแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน มีจำนวน 3 ท่าน
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการ
  1. นางชวินดา  หาญรัตนกูล
  2. นายไพรัช  มิคะเสน
  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหน่วย ซึ่งถือหน่วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  3. นางสาวจรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู
  โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              ขอแสดงความนับถือ


                        (นางชวินดา  หาญรัตนกูล)
               กรรมการผู้จัดการ
                                              
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
0-2686-6100 ต่อ 6145 -6150
            
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้