รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2557 12:32:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   546/2557        
            
                                              วันที่ 2
 กันยายน 2557          


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 28 สิงหาคม
2557 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้


ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                   หน่วย            %
1  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)  21,600,000.00   30.00
2  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี   8,103,600.00   11.26
3  นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์   3,751,200.00    5.21
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ           3,000,000.00    4.17
5  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์   1,900,000.00    2.64
6  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์           1,884,400.00    2.62
7  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์   1,300,000.00    1.81
8  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย           1,050,000.00    1.46
9  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 1,000,000.00    1.39
10  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด   1,000,000.00    1.39
                
       
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                          (นางสาวสิริพร 
สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                                
ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการลูกค้า
โทร.02-305-9855-56
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้