รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2557 12:30:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 557/2557        
            
                                               วันที่ 
2 กันยายน 2557
        


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                              หน่วย          %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      237,500,000   25.00
2  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)       76,497,176  8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    67,800,000  7.14
4  GIC PRIVATE LIMITED                       23,196,329  2.44
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์       22,581,700  2.38
6  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์       21,665,500  2.28
7  นายชาลี วลัยเสถียร                       16,081,500  1.69
8  นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์               13,103,300  1.38
9  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี                       12,010,000  1.26
10  DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 11,470,000  1.21       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                          (นางสาวสิริพร 
สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                          ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้