รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2557 19:44:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF 0239/2557
            วันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการปิดสมุดทะเบียน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ
ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วย  %
1  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  322,333,300  33.33
2  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  96,000,700  9.93
3  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  59,188,000  6.12
4  สำนักงานประกันสังคม (2กรณี)  59,100,000  6.11
5  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  56,503,600  5.84
6  ธนาคารออมสิน  49,261,000  5.09
7  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  23,600,000  2.44
8  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์  23,203,400  2.40
9  สำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)  19,700,000  2.04
10  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  13,507,400  1.40

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท มีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมด 3,114 ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            ขอแสดงความนับถือ
        

                (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
             กรรมการผู้จัดการ
                 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์  02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้