รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2557 17:05:00
หัวข้อข่าว
กรรมการผู้จัดการลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 107/0857
  13 สิงหาคม 2557
เรื่อง  กรรมการผู้จัดการลาออกและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายพิชัย คล่องพิทักษ์ 
ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
และตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายพิชัย คล่องพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และ นายดนัย อมรพัชระ เป็นกรรมการผู้จัดการ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  (นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้