รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2557 12:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ส.ค. 2557
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 10.80
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 10.723
หมายเหตุ                      :
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน")
ขอแจ้งให้ทราบว่า
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท
ี่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จำนวน
446.061 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะนำเงินจำนวน 445.676 ล้านบาท
ไปดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน และขอแจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 1
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินลดทุน ดังนี้

     1.  ลดเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.077 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 10.80 บาท 
เหลือหน่วยละ 10.723 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

     2.  กำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 กันยายน 2557
  
     อนึ่ง ในการลดทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ได้หักเงินเฉลี่ยคืนจากกำไรสะสมของกองทุน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้