รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2557 12:41:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2014/0480

           วันที่ 7 สิงหาคม 2557
เรื่อง  การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "STEC") 
ขอแจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท แมทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  5 สิงหาคม 2557
ทุนจดทะเบียนเดิม  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนใหม่  800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น  STEC คงสัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 99.99
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน  เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป      ขอแสดงความนับถือ


    (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)

          เลขานุการบริษัท
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 530, 223, 552, 212 , 274
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้