รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ส.ค. 2557 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเลิกประกอบกิจการ บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แจ้งการเลิกประกอบกิจการ บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
บริษัทฯถือหุ้น         84,993  หุ้น
ราคาหุ้นละ             100 บาท (ราคา PAR)
เป็นเงิน          8,499,300 บาท
คิดเป็นร้อยละ            17 ของทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
บริษัทฯได้รับคืนเงินลงทุน  37,400 บาท
บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้วเต็มจำนวน
เป็นเงิน           8,499,300 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้