รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2557 18:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
จท.11-570318                      24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ  ตารางสรุปการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ครั้งที่ 1/2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม") ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ("สำนักงานฯ") ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและผลตอบแทนของกองทุนรวมแต่อย่างใด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร.
02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ
        กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
    

 (นายสานต่อ มุทธสกุล)
      ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน


 
เอกสารแนบ
ตารางสรุปการแก้ไขโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ครั้งที่ 1/2557

เรื่อง/หัวข้อ
ตามโครงการเดิม  รายละเอียดในโครงการเดิม  รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข  วัตถุประสงค์ในการขอแก้ไข  เหตุแห่ง
การขอแก้ไข
        
        
7.7.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  7.7.1   คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.    องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมี  คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
 บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
(ก)        นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ในหัวข้อ 3.3.4 
"คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง - (ก) กรรมการ"
(ข)        นายนพปฎล เดชอุดม
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายนพปฎล เดชอุดม ในหัวข้อ 3.3.4 
"คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง - (ข) ผู้บริหารระดับสูง"
(ค)        นายโชติ โภควนิช
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายโชติ โภควนิช ในหัวข้อ 3.3.4 
"คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง - (ก) กรรมการ"
 (ง)  นางโชติกา สวนานนท์
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2552
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2552 
นางโชติกาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
และก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด Baring Research Limited
(Thailand) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
นางโชติกาจบการศึกษาจาก University of Minnesota สหรัฐอเมริกา (Bachelor of Arts) และ University of San
Francisco สหรัฐอเมริกา (Master of Science) และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(จ)        นายเมธี วินิชบุตร
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 
กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งเป็น Vice President ของ Pacific Star Investment & 
Development Private Limited และก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ใน The Quant Group Limited และ
Citibank N.A.
นายเมธีจบการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร (Bachelor of
 Science (First Class Honor) และ Master of Science (Management) (Distinction))
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน 
หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเ
หมาะสม โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด  7.7.1
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
1.    องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน 
หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนได้ตามความเหมาะสม
โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยน
หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการดังกล่าว
บริษัทจัดการจะแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เพื่อลดการแก้ไขโครงการ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  หมายเหตุ:           หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้