รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2557 18:37:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ประกาศ

เรื่อง ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)
11,938,296,605.29  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  
10,456,915,163.66  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
11.0072

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  
บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด

ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน  
สิทธิการเช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า 
ซึ่งปัจจุบันใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน  
สนามบิน

ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน  
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4171 (ถนนสายบ่อผุด - ปลายแหลม) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการสอบทานการประเมินค่า
10,147,000,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
รายงานลงวันที่ 16 เมษายน 2557

วิธีการสอบทานการประเมินค่า  
ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาค่าเช่า 
และรายรับระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกัน วิเคราะห์กระแสรายรับที่คาดหวังในอนาคต
 แล้วแปลงค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน

ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้   
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 22.40 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2579

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-305-9800

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน **
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้