รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2557 13:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ GRAMMY
หลักทรัพย์
GRAMMY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GRAMMY)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 22 ก.ค. 2557
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
บริษัทขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญ
หมายเหตุ                      :
เนื่องด้วยในวันนี้ GRAMMY จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท
และอาจกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทฯ
จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมาย "H" เพื่อระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GRAMMY
เป็นการชั่วคราวสำหรับการซื้อขายรอบบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขึ้นเครื่องหมาย "H" เพื่อระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GRAMMY เป็นการชั่วคราว
สำหรับการซื้อขายรอบบ่ายของวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
______________________________________________________________________