รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2557 08:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง สุมิตรา หงษ์จินตกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.167% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 23.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________