รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2557 18:33:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
PPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
ที่  PPS/PCL-048/2557              
21 กรกฎาคม 2557
เรื่อง  ชี้แจงพัฒนาการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ    บริษัท โปรเจค 
แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ["PPS"] บริษัทขอชี้แจงว่า กิจการของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 อย่างมีนัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  

  ขอแสดงความนับถือ

    (นายธัช ธงภักดิ์)
                กรรมการผู้จัดการ
                  ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้