รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2557 17:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  045/2557
วันที่  10  กรกฎาคม  2557
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่อยู่เดิม
21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่อยู่ใหม่
21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ     ขอแสดงความนับถือ
  นายชิกาฮิเด โมริ
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้